Gezondheidscentrum “Het Gulden Hart” - Bakenbergseweg 72 in Arnhem

Privacy

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens en die van jouw kind. In deze privacyverklaring wordt kort toegelicht wat er met gegevens gebeurd. Deze verklaring is overgenomen van de NVO brancheorganisatie.


Dossier

Voor ieder kind zal een dossier worden aangemaakt. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) het dossier.

Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad, kunnen wij een verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder deze toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.

Rechten van jouw kind

Is een kind nog geen 12 jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn of haar rechten uit. Is een kind al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn/haar rechten uitoefenen. Vanaf 16 jaar oefent een kind zijn/haar rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn/haar rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten namens hem/haar uit.

Vragen of opmerkingen?

Laat het weten via het contactformulier of mail naar info@claartjekindercoaching.nl.

Arnhem, 1 maart 2023