Gezondheidscentrum “Het Gulden Hart” - Bakenbergseweg 72 in Arnhem

Algemene Voorwaarden

Claartje Kindercoaching is opgericht door Claartje Schoonhoven (hierna te noemen: de Kindercoach) gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62588370.

Claartje Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-18 jaar (hierna te noemen: de cliënt).


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Claartje Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de Kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Claartje Kindercoaching opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.

Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Claartje Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Claartje Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur kan, afhankelijk van de omstandigheden, de gereserveerde tijd worden gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Claartje Kindercoaching niet opgenomen. Je kunt dan een bericht inspreken op de voicemail.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Claartje Kindercoaching (www.claartjekindercoaching.nl) of zijn op te vragen bij Claartje Kindercoaching. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Claartje Kindercoaching.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Claartje Kindercoaching een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Claartje Kindercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Claartje Kindercoaching, is Claartje Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor jouw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Claartje Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Het advies van Claartje Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Claartje Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Claartje Kindercoaching.

Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Claartje Kindercoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Claartje Kindercoaching aan altijd contact op te nemen met jouw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation te beslechten.

Vragen of opmerkingen?

Laat het weten via het contactformulier of mail naar info@claartjekindercoaching.nl.

Arnhem, 1 maart 2023